"Normale landbouw kan, maar 14.000 kippen is erover"

02 Augustus 2017

De stad Herentals heeft de bouw van een bio-kippenstal van 14.000 kippen in de wijk Hulzen/Watervoort goedgekeurd. Dit ondanks meer dan 500 bezwaren tegen de mileu- en de bouwvergunning. Hiermee verbreekt schepen van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Mien Van Olmen (CD&V) haar belofte om duidelijk te communiceren met de misnoegde buurtbewoners en alle elementen te onderzoeken.  Groen Herentals betreurt dat de stad de buurtbewoners, die op de gemeenteraad van 6 juni 2017 massaal kwamen protesteren, nu op snelheid pakt en buitenspel zet. Dit is niet hoe je anno 2017 aan politiek doet. Burgerparticipatie is geen leeg begrip, maar een must om een stad in de goeie richting te duwen. Groen Herentals zal dit dossier zo goed mogelijk blijven opvolgen om de buurtbewoners alsnog te helpen. Onder de foto kan je de volledige interventie lezen van Groen-gemeenteraadslid Lieve Snauwaert op de gemeenteraad van begin juni.  

Toegevoegd punt Gemeenteraad 6 juni 2017

Een biolegkippenstal  met ontbossing voor vrije uitloop Hulzen-Watervoort

De bouwaanvraag is in behandeling? het kan nog alle kanten uit?

Veel bewoners uit de buurt van Hulzen en Watervoort hebben beroep aangetekend, de milieuraad krijgt nog de kans om een advies te formuleren. Het Schepen college zal beslissen? Of komt er toch nog een MER onderzoek?

Groen is op zich niet tegen het uitbaten van een biolandbouw-bedrijf, laat dat heel duidelijk zijn.

We zijn wel tegen deze "inplantingsplaats" om maar liefst 14.000 kippen met vrije uitloop dagelijks te laten rondscharrelen in dit gebied.

De inplantingsplaats "flirt" (lees valt net buiten, slechts gedeeltelijk binnen) met heel veel grenzen: omwonende gezinnen, natuurgebied, VEN- gebied, Kempisch Landschap?.. en er worden ook bomen gekapt, welke is nog onduidelijk. Het is gelegen in "landschappelijk waardevol" agrarisch gebied met specifiek beperkingen voor verdere ontwikkeling. Percelen 200A en 192A werden bovendien door het agentschap Natuur en Bos opgenomen in de lijst van "meest kwetsbare waardevolle bossen". Het betreffende bosdecreet hieromtrent blijft geldig, niettegenstaande de recente fameuze "boskaart" geschrapt is, voorlopig althans. Volgens het "Uitgebreid Beheerplan" van Bosgroep Kempen Noord VZW mogen de percelen 200A, 213A en 192 A niet ontbost worden. Het plan geldt tot 2027. Een wijziging kan aangevraagd worden maar zou totnogtoe niet gebeurd zijn.

 

Wij delen de zorgen van de buurtbewoners en vragen hierbij het standpunt van het stadsbestuur op deze gemeenteraad, gezien het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning inmiddels is afgelopen op 31 mei ll.

De uitbating van dit bedrijf zal zware gevolgen hebben voor de gezondheid van de omwonende gezinnen, er is intens gebruik van open ruimte waar 14.000 legkippen dagelijks  met vrije uitloop zullen rondscharrelen en kakelen.

Bewoners uitten hun bezorgdheden, hier enkele uitspraken:

"De bewoners van Hulzen en  Watervoort zitten in zak en as" "Er dreigt een bio-kippenstal met vrije uitloop in de buurt te worden neergepoot. We hebben natuurlijk de perceptie tegen. Heel wat mensen zeggen ons: "Het is toch bio?" En : "Jullie kunnen daar niets tegen beginnen, want jullie wonen in agrarisch gebied" "We dachten aanvankelijk dat er geen ontkomen aan was. Tot we wat dieper gingen graven in de materie ons deed schrikken van de resultaten, vooral wat betreft het aspect gezondheid van de kippenboer en de omwonenden."

 

Hier alvast enkele wetenschappelijke bevindingen die eruit springen:

  1. Dick Heederik - hoogleraar milieuepidemiologie - universiteit Utrecht:

"Mensen die binnen een straal van 1 km van een pluimveebedrijf wonen, hebben 11% verhoogd risico op longontsteking. Een van de boosdoeners is de grootschalige uitstoot van stofdeeltjes."

  1. Op de website van de rijksoverheid in Nederland :

"De pluimveesector stoot veel fijn stof uit. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Pluimveebedrijven stoten meer fijn stof uit dan andere veehouderijbedrijven. Mensen die in de buurt van pluimvee-bedrijven wonen,  zijn gevoeliger voor infecties. Bij omwonenden van pluimveebedrijven komen meer longontstekingen voor.Door het Europese verbod op legbatterijen is de uitstoot van fijn stof uit de pluimveehouderij toegenomen.."

  1. De Volkskrant van 21 oktober 2016 schonk aandacht aan deze problematiek:"Met het verbod op de legbatterij is het welzijn van de kip verbeterd. Maar de leghen produceert bij het scharrelen zo veel stof dat de gezondheid van de veehouders en de omwonenden is verslechterd. 
    Dat blijkt uit een promotieonderzoek."

 

  1. Uit dat proefschrift van Albert Winkel (universiteit Wageningen)
    " Bij alle diersoorten in de veehouderij nam de fijnstof-uitstoot de afgelopen jaren af, terwijl die bij legkippen juist toenam. Met de omschakeling van de legbatterij naar loslopende kippen op strooisel is de emissie uit kippenstallen vertienvoudigd."

 

  1. Gezien alle voorgaande argumenten is het onbegrijpelijk dat hier een ontheffing van een MER werd toegestaan. Wil het stadsbestuur alsnog een aanvraag doen om een uitgebreid MER onderzoek te laten uitvoeren, gezien vooral de gezondheid van omwonenden in gevaar komt? Dit moet toch de belangrijkste bekommernis zijn van het Stadsbestuur. Want niet minder dan veertien gezinnen wonen in de onmiddellijke nabijheid van het project. Er is geen ruime buffer voorzien zoals een  bos of een  akker, slechts een smalle strook op het terrein zelf.

 

Het landschappelijk en toeristisch waardevol argrarisch karakter

Een buurtbewoner aan het woord:

"Onze maatschappij verandert, ook op het gehucht Watervoort /Hulzen is dat duidelijk merkbaar.

Dat dit gehucht al eeuwenlang een boerengehucht is, is zichtbaar op oude kaarten.

Als ik 25 jaar geleden de straat doorfietste na een werkdag was het mogelijk drie keer te moeten stoppen om een rij koeien te laten oversteken.

Dat is ondertussen verleden tijd, in de hele straat is nog één landbouwer actief (in bijberoep). De meeste boeren zijn ondertussen overleden of op pensioen. Het bordje met overstekende koeien is terecht verwijderd. De boerderijen zijn gekocht door 'gewone' mensen en paardenliefhebbers die zoeken naar een woonst met een aantal weiden. Het landschap is er mooier op geworden. Getuigen daarvan zijn de vele wandelaars en fietsers die elke dag van het vele schoons komen genieten. Ook de vele wandelroutes en fietsroutes die het gehucht doorkruisen zijn aangelegd door overheden die begrepen hebben dat dit stukje van de Netevallei vele toeristische troeven heeft. Het zou mooi zijn dat al die inspanningen blijven renderen en zo deze toeristische troef van Herentals niet in waarde doen zakken door een bedrijf toe te laten dat niet past in de buurt. Deze toeristische troeven zijn wellicht  de reden dat het hier geen 'gewone' agrarische zone is maar een 'landschappelijk waardevolle' agrarische zone. Die toevoeging smeekt om het waardevol karakter van dit landschap zo te houden en -indien mogelijk- te versterken. Het is een aanrader om ter plaatse te komen bekijken om en rond de betreffende buurt en de boerderij waar het allemaal zou gebeuren."

We hebben dus heel veel vragen bij dat projekt en zouden graag het standpunt van het stadsbestuur in dit dossier willen kennen.

Kan het stadsbestuur alsnog een MER-onderzoek afdwingen in dit dossier vooraleer een beslissing te nemen?