HERENTALSE BOSSEN: WAT NIET WEET NIET DEERT - klik hier

07 Maart 2011

2011 werd door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot het jaar van het bos.  

Dit is
interessant; zeker voor een gemeente als Herentals, die haar bosgebieden als
toeristische troefkaart uitspeelt, is het belangrijk te weten hoe het met onze
bossen gaat.

Tijdens de
gemeenteraad van 1 maart kregen we een antwoord op sommige van de door Groen!
gestelde vragen. Voor een aantal vragen verwees de schepen voor ruimtelijke
ordening en leefmilieu ons naar het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.

Uit de
onvolledige antwoorden blijkt dat het Herentals bestuur geen zicht heeft op het
bosbeheer en dat dit dus blijkbaar geen prioriteit is.

Vraag 1: Hoeveel
hectare bos heeft de gemeente? Het Gemeentebestuur kan niet zeggen hoeveel
hectare bos ze heeft op haar grondgebied ?????
Een evolutie weergeven sinds 2007 is evenmin mogelijk ????? Er is geen aanplant gebeurd de voorbije
jaren. In april 2011 wordt er een aanplant voorzien van 1,5 ha bos op
Heirendonk.

In eigendom
heeft de gemeente 37 ha bos, waarvan 12 ha bosgebied, 14 ha natuurgebied, 8 ha
recreatiegebied (o.a.3,5 ha speelbos: op Greesbos (2), in de Heistraat en op
Heirendonk)

en 1,5 ha
woongebied.

Vraag 2:
Als bij grote infrastructuurprojecten (aanleg wegen, fietspaden, gebouwen,?)
bos moet wijken, moet de gemeente dat compenseren, ofwel door elders nieuw bos
aan te planten ofwel door een bedrag ter waarde van het verdwenen bos te
storten in het Boscompensatiefonds.
Heeft de gemeente een beleid dat kiest voor het aanplanten van nieuw bos (en
over hoeveel hectaren ging het dan in deze legislatuur), of kiest de gemeente
voor een storting in het boscompensatiefonds (en over welke bedragen ging het
dan, tijdens de lopende legislatuur)?

De gemeente
heeft geen aankoopbeleid voor bossen ?????
Ze steunt wel de aankoop van bos door natuurverenigingen (sinds 1993
voor € 41.000 subsidies). Er werd ook € 5.000 gestort voor de Kempische
heuvelrug en € 5.000 voor de wegwerkzaamheden in de Ekelstraat waar er 1,5 a
ontbost werd. Voor kleinere projecten wordt er meestal ter plaatse in nieuwe
aanplant voorzien.

Vraag 3:
Heeft de gemeente een (subsidie)beleid met betrekking tot het aanplanten van
streekeigen bomen, hagen en struiken? Indien niet: overweegt de gemeente om
daar alsnog voor te kiezen en een subsidiereglement uit te werken?

Vroeger
bestond dit ja; er werd echter bijna geen gebruik van gemaakt en in 2007 werd
dit afgevoerd. Er is wel overleg met het Regionaal Landschap om een vervanging
uit te werken.

Vraag 4:
Bijna één derde van de Vlaamse bossen zijn zonevreemde bossen. Het bosdecreet
voerde weliswaar een ontbossingsstop in maar in de praktijk blijkt dat met name
voor bossen in industrie- en woongebieden (te gemakkelijk) stedelijke
vergunningen worden afgeleverd voor ontbossing. Welk beleid hanteert de
gemeente op dit vlak? Hoeveel ontbossingsvergunningen voor zonevreemde bossen
werden de voorbije legislatuur afgeleverd? Over hoeveel hectare bos gaat het?

Voor
ontbossingsverguningen is er steeds een advies van het Agentchap Natuur en Bos
(ANB) Dit advies wordt steeds gevolgd. De gemeente heeft geen zicht op het
totaal van de ontbossing ?????

Vraag 5: Op
welke wijze wordt de gemeentelijke groenplanning georganiseerd? Heeft de
gemeente gebruik gemaakt van de ondersteuning van ANB voor het opstellen van
een groenbehoeftekaart?

De gemeente
heeft al opdracht gegeven aan het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) in 2005 ???? De groenambtenaar houdt er zich mee bezig??????

Marijke
Rombouts en Hans Van den Eynden Groen! Herentals