Groen! pleit voor alternatief tracé voor de Fluxys-pijplijn lees meer

20 Juli 2011

Groen! pleit voor alternatief tracé voor de Fluxys-pijplijn lees meer

21-07-2011 Groen! Herentals betreurt dat de ganse discussie over de plannen van Fluxys wordt toegespitst op 2 mogelijke tracés: ofwel langs de bufferstrook door Veldhoven ofwel door het Olens Broek. De discussie wordt hierdoor

een beetje te gemakkelijk herleid tot een afweging tussen mens en natuur.Alternatief tracé
Fluxys had in eerste instantie een
ander tracé voor ogen nl. via Oosterhoven, Rossum en dan richting Olen.
Dit tracé werd echter door de landbouworganisaties, gesteund door de
betrokken gemeentebesturen, van bij het eerste overleg meteen
afgeschoten.
Alhoewel dit tracé zowel wat het aantal omwonenden als wat natuurverlies
betreft het beste scenario is, werd het tracé als niet bespreekbaar
geklasseerd. Nochtans kan de grond boven een gasleiding perfect bewerkt
worden waardoor er volgens ons geen deftige argumenten zijn voor de
weigering van de stad om door de betrokken landbouwgebieden te gaan?
Nergens in de huidige discussie wordt er over dit tracé nog gerept en
ook het stadsbestuur van Herentals zwijgt hierover angstvallig.
Groen! Herentals Voorzitter Peter Verpoorten: 'De meesten mensen denken
dat deze pijpleiding zo maar uit de lucht komt vallen. Dat klopt
uiteraard niet. Jammer genoeg wordt er ook over de pijpleiding gesproken
zonder al te veel kennis van zaken. De leiding dient in Ham
aangekoppeld te worden. Wat blijkbaar totaal onder de mat geveegd wordt,
is dat in Ham een akkoord werd bereikt met de betrokken landbouwers, en
dat er fikse compensaties betaald werden. Op die manier werd zowel de
landbouw als Fluxys er beter van. Wat echter in Limburg kan, is echter
voor het stadsbestuur van Herentals te hoog gegrepen. Groen! pleit er
dan ook voor om met de betrokken landbouwers aan tafel te gaan zitten,
en te kijken of er een financiële regeling mogelijk is.'
Bedreiging natuur
In de pers trachten betrokkenen
het voor te stellen alsof het tracé door het Olensbroek maar een
honderdtal meters door het beschermd gebied loopt. Dit klopt niet. Het
gaat immers niet alleen over het Olensbroek maar ook over de
aansluitende Kempense Heuvelrug?
Groen! gemeenteraarslid Hans Van den Eynden: 'In gans Vlaanderen zijn er
weinig gebieden die op dergelijke grote schaal hun natuurwaarde nog
kunnen behouden hebben. Het grotere complex van de Heuvelrug met
stuifduinen, vennen en heiden sluit haast naadloos aan bij het
valleigebied van de Kleine Nete met elzenbroekbossen en moerassen. Niet
voor niets is dit complex door de Vlaamse regering aangeduid niet enkel
als natuurgebied maar tevens als VEN-gebied (zowat de hoogste
natuurbescherming die in Vlaanderen kan opgeroepen worden) en Europees
Habitatrichtlijngebied!'
Het tracé dat werd uitgetekend zou een brede streep trekken dwars door
de Heuvelrug (van Hulzen, via de achterkant van de Brink, naast de
Gemeentehei naar de Lichtaartseweg). De leiding zou de weg kruisen aan
het tenniscentrum Ter Heyde (onder prde buitentennisvelden) en dan door
enkele historisch oude bossen de Rozenstraat volgen (waarbij de
eeuwenoude houtkanten - Ferraris landschap - moeten verdwijnen) om dan
via een gestuurde boring vanaf de Koulaak naar de Langendonk richting
kanaal Herentals-Bocholt te trekken.
Menselijke en financiële meerkost
Niet alleen worden
er bij dit voorstel misschien wel meer mensen "getroffen" (Brink,
Lichtaartseweg, Rozenstraat, Koulaak) dan in het huidige voorstel, ook
is het tracé flink wat langer! Deze meerkost kan volgens Groen!
Herentals beter besteedt worden aan een regeling met de betrokken
landbouwers van het alternatief tracé.
Volgend jaar wordt (eindelijk) gestart met de afgraving van de
opspuiting Hellekens om hier extra waterberging te voorzien maar vooral
om via een aantal vistrappen een peilverhoging te realiseren op de
Nete. In het verleden (o.a. op de percelen van Natuurpunt in de
Vuilvoort en ook in het Vlaamse natuurreservaat de Ronde Put in Postel)
is al gebleken dat in natte gebieden de gasleiding durven naar boven
komen waardoor er soms ingrijpende werken noodzakelijk zijn. Een
peilverhoging van de Nete (die absoluut noodzakelijk is om het Olens
Broek als moerasgebied te kunnen behouden) heeft mogelijk dan ook een
impact kan op Fluxysleiding... Dit is uiteraard levensgevaarlijk!
Daarnaast bestaat het risico dat door de graafwerken en boringen de
waterondoorlaatbare grondlagen van het Olens Broek na de werken zullen
"lekken" waardoor er extra verdroging zou kunnen optreden, met
dramatische gevolgen voor het ecosysteem. Groen! betreurt dan ook dat
de huidige discussie momenteel versmalt tot een hetze tegen de natuur en
dat het stadsbestuur (dat angstvallig zwijgt) voor deze polemiek kiest
zonder dat het voorstel om door landbouwgebied te gaan bespreekbaar
wordt gemaakt.

Hans Van den Eynden Peter Verpoorten

Gemeenteraadslid Groen! Herentals Voorzitter Groen! Herentals

0494 45 45 34 0499 224 996