04.09.2011 - Groen! Herentals vraagt dringend actieplan stads- en speelbos Wuytsbergen lees verder

12 September 2011

Op 02.08.2011 verwierp de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van de Stad Herentals tegen een bouwvergunning verleend door de Provincie Antwerpen voor het bouwen van 16 appartementen in de

Wuytsbergen door de NV Woonkomfort. Dit is een dramatisch arrest voor de leefbaarheid van de Wuytsbergen, en het behoud van de groene long ter plaatse. Groen! betreurt het feit dat de meerderheid hier een serieuze kans heeft laten liggen. 'Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevat een duidelijke vingerwijzing aan het College van Burgemeester en schepenen' zegt Groen! Herentals voorzitter Peter Verpoorten. 'De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt vast dat de Stad Herentals in geen enkel stuk haar stedenbouwkundige visie en ruimtelijk beleid staaft, met betrekking tot het behoud van de groene long tussen de straten Ekelen en Wuytsbergen en dat deze zienswijze blijkbaar nog niet in enig beleidsdocument wordt verwoord. Dit is toch niet te geloven. Blijkbaar heeft het schepencollege de Raad proberen te overtuigen dat de Wuytsbergen een hoeksteen vormt van hun groene beleid, maar dat hier géén enkel papier over bestaat? Dan moet je ook niet verrast zijn dat je het deksel op de neus krijgt...'

Groen! Herentals vraagt SP.a en CD&V dan ook dringend aan tafel te
gaan zitten met Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de
betrokken eigenaars van percelen in de Wuytsbergen en de Ekelstraat om
een actieplan op te maken.

Groen! Voorzitter Peter Verpoorten: 'Het doel moet zijn om de
Wuytsbergen te behouden als stadsbos voor alle inwoners en speelbos voor
onze kinderen en jeugdbewegingen. Wij vragen dan ook dat er dringend
een actieplan wordt opgemaakt enerzijds en anderzijds gestart met de
verwerving van de bedreigde gronden, ofwel door de stad, ofwel door het
Agentschap voor Natuur en Bos, ofwel door Natuurpunt. Groen! engageert
zich om hier constructief aan mee te werken. Samen kunnen we de
Wuytsbergen behouden als broodnodige groene long voor Herentals.'

Lieve Snauwaert Peter Verpoorten
Partijsecretaris Voorzitter
0499/224.996

Bijlage 1 ? Uitreksel notulen schepencollege Herentals d.d. 16.08.2011

Zitting van 16 augustus 2011
Aanwezig de heren : J.Bertels, wnd. Burgemeester-Voorzitter,
mevr. I.Ryken, A.Verheyden, mevr. M.Van Olmen en J.Schellens, Schepenen,
en ir. F.Van Dyck, Secretaris.

013 Arrest m.b.t. vordering tot schorsing stedenbouwkundige
vergunning nr. 2010/00090 : kennisname - Woonkomfort nv (Ekelstraat)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen heeft bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen een verzoek tot schorsing ingediend van de
beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 28/10/2010 om
de stedenbouwkundige vergunning nr. 2010/00090 te verlenen aan
Woonkomfort nv voor het bouwen van 16 appartementen te 2200 Herentals,
Ekelstraat z/n, met de volgende kadastrale gegevens: 1e afdeling, sectie
E, perceelnummers 404f, 405n en 411h.
Voorgeschiedenis
Op 26/7/2010 weigerde het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning nr. 2010/00090.
Woonkomfort nv tekende beroep aan tegen dit weigeringsbesluit.
De deputatie van de provincie Antwerpen besliste op 28/10/2010 om het
beroep van Woonkomfort nv in te willigen en de vergunning te verlenen.
Op 17/12/2010 heeft de stad Herentals bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen een vordering ingesteld tot schorsing en
vernietiging van het besluit van de deputatie.
Fase
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft beslist om de vordering tot
schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de deputatie, te
verwerpen.
Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Juridische grond
Wetgeving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
Argumentatie
De stad Herentals heeft bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op
17/12/2010 een vordering ingesteld tot schorsing van de
tenuitvoerlegging en vernietiging van het besluit van de deputatie van
de provincie Antwerpen van 28/10/2010 waarbij de deputatie besliste om
de vergunning te verlenen aan Woonkomfort nv voor het bouwen van 16
appartementen te Herentals, in de Ekelstraat.
Uit de samenlezing van de artikelen 4.8.13 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en 4.8.16 § 3, derde lid van de VCRO, moet worden
afgeleid dat een bestreden vergunningsbeslissing slechts bij wijze van
voorlopige voorziening kan worden geschorst ter voorkoming van een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel én wanneer hiertoe redenen
voorhanden zijn.
De stad Herentals, omschreef, als verzoekende partij, het moeilijk te
herstellen ernstig nadeel dat zij meent te lijden als volgt:
" De stad beschouwt het ontwikkelen van de woonwijken Ekelen en
Wuytsbergen en het behoud van de groene long tussen beide straten als
één van de speerpunten van haar ruimtelijk beleid in de nabije toekomst.
Omdat het bestreden project qua omvang en schaalgrootte onverenigbaar
was met de goede ruimtelijke ordening van de omgeving en het huidige en
toekomstig ruimtelijk beleid van de stad, werd de vergunning geweigerd.
Omdat de stad als plaatselijke overheid exclusief bevoegd is voor de
ruimtelijke ordening op haar grondgebied en omdat verzoeker in die
hoedanigheid voor een significant deel van haar beleid vleugellam wordt
gemaakt door de bestreden beslissing, gaat het om een ernstig en
persoonlijk nadeel.
Het nadeel is moeilijk te herstellen, omdat een vernietiging van de
bestreden beslissing er pas zou komen na de realisatie van het project
en omdat verzoeker op dat moment niet meer over een actiemiddel beschikt
om het gebouw te doen verdwijnen en haar beleidsdoelstelling te
vrijwaren. De principiële handhavingsmaatregel bij een dergelijke
situatie is immers de meerwaardesom."
De argumenten van de stad Herentals, worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen als volgt beoordeeld:
"Er kan slechts sprake zijn van een persoonlijk moeilijk te herstellen
ernstig nadeel indien de bestreden beslissing de uitoefening van een
overheidstaak of de bestuursopdracht waarmee die overheid belast is,
verhindert of in ernstige mate bemoeilijkt en indien de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing de werking van haar
diensten in die mate in het gedrang zou brengen dat zij haar taken als
overheid niet meer zou kunnen uitoefenen.
De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in geen enkel stuk haar
stedenbouwkundige visie en ruimtelijk beleid staaft, met betrekking tot
het behoud van de groene long tussen de straten Ekelen en Wuytsbergen en
dat deze zienswijze blijkbaar nog niet in enig beleidsdocument wordt
verwoord.
De Raad stelt vast dat de stad onvoldoende concreet aantoont in welke
mate de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing de werking van
haar diensten in het gedrang zou brengen of haar taken als overheid
verhindert of bemoeilijkt.
De verzoekende partij toont verder ook niet op afdoende wijze aan dat
het door haar aangevoerde nadeel moeilijk te herstellen is omdat zij op
grond van de artikelen 6.1.41 en 6.1.43 steeds over de decretale
bevoegdheid beschikt om een herstelvordering in te leiden om de plaats
in de oorspronkelijke toestand te herstellen."
De Raad voor Vergunningingsbetwistingen besluit daarom dat er niet
voldaan is aan de in artikel 4.8.13 van de VCRO gestelde voorwaarde dat
een bestreden vergunningsbeslissing slechts bij wijze van voorlopige
voorziening kan geschorst worden ter voorkoming van een moeilijk te
herstellen ernstig nadeel.
Bijgevolg besluit de Raad van Vergunningsbetwistingen bij arrest van
2/8/2011, dat de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de
bestreden beslissing, wordt afgewezen.
BESLUIT
Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen van 2 augustus 2011 waarbij de vordering tot
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de
deputatie van 28 oktober 2010 om vergunning te verlenen aan Woonkomfort
nv voor het bouwen van 16 appartementen in de Ekelstraat in Herentals,
wordt verworpen.